Ondokosh a aghat

Ami 3 din aga amar ondokosh a halka aghat pai.ar por thaka ondokosh a halka batha onovob hoi.patar vitor batha hoi hotat kora.a sara ar tibro kono jhamala nai.a thaka ke amar onak problem hoba?ans plz.